زردپی ها

زردپی یا تاندون،طناب محکم سفیدرنگی است که محل اتصال ماهیچه به اسخوان است و با ادامه بافت پیوندی (بین تارهای ماهیچه ای) تا دو سر ماهیچه به وجود می اید. زردپی ها (تاندون ها)، ماهیچه را به استخوان وصل میکنند. زردپی از نوع بافت پیوندی بسیار مقاوم است که نیروی انقباض ماهیچه را به استخوان ها متصل میکند. بزرگترین زردپی بدن ، زردپی آشیل است.زردپی اشیل از پشت ساق پا تا کف پا امتداد دارد.