رباط ها

رباط ها ، رشته هایی هستند که مانع از جدا شدن استخوان ها در محل مفصل ها میشوند.رباط ها،استخوان ها را به هم وصل میکنند و حرکت استخوان ها در محل مفصل هارا را محدود میکنند.بعضی رباط ها ، در درون مفصل و برخی دیگر در خارج از مفصل قرار دارند. مفصل ها اگر چه برای انجام حرکت های مختلف در بدن لازم اند ، اما انها نقاط ضعف اسکلت ما از نظر استحکام هستند.