مفصل ها

به محل اتصال استخوان ها به یکدیگر ، مفصل میگویند.مفصل ها به 3 گروه زیر تقسیم میشوند: 1-مفصل ثابت:در این نوع مفصل ، استخوان ها نسبت به هم هیچ حرکتی ندارند مانند استخوان های جمجمه که به وسیله رباط،به یکدیگر وصل شده اند. 2-مفصل نیمه متحرک:در این مفصل،استخوان ها به کمک غضروف در کنار هم قرار میگیرند و حرکت جزیی دارند مانند مهره های پشت و مفصل بین دنده ها و جناغ سینه. 3-مفصل متحرک:در این نوع مفصل،استخوان ها نسبت به هم حرکت میکنند.