غضروف ها

نرم تر و قابل انعطافتر از استخوان ها است به طوری که بیشتر استخوان های بدن ما ، قبل از سفت شدن ، از جنس غضروف و نرم هستند و به تدریج با جذب کلسیم و فسفر ، تبدیل به استخوان های محکم و سفت میشوند.تبدیل غضروف نرم به استخوان سفت ، از دوران جنینی اغاز میشود و تا حدود سن 20 سالگی ادامه میابد.از 20 سالگی به بعد رشد طولی استخوان ها توقف و فقط رشد قطری ان ها ادامه میابد،همچنین در صورت شکستگی امکان ترمیم ان وجود دارد.