استخوان بندی

اسکلت:به مجموعه استخوان ها و غضروف ها و اتصالات انها در بدن،اسکلت میگویند.اسکلت پستانداران،بیش از 200 استخوان دارد که برخی از انها به هم جوش خورده اند و برخی ، به کمک غضروف در کنار هم قرار گرفته اند و مابقی انها با رباط ها در مفاصل ، به یکدیگر وصل شده اند؛به طوری که استخوان ها میتوانند نسبت به یکدیگر حرکت کنند

اکنون،به ویژگی های برخی از اعضای دستگاه استخوان بندی می پردازیم

زردپی ها

غضروف ها

مفصل ها

رباط ها